top of page

Të drejtat e pacientit

 –Të gjithë ata që aplikojnë pranë Institucionit Shëndetësor për të marrë shërbime shëndetësore

 

-Përfitimi i përgjithshëm nga shërbimi: Shfrytëzimi i aktiviteteve dhe shërbimeve shëndetësore parandaluese për të promovuar jetesën e shëndetshme në kuadër të parimeve të drejtësisë dhe barazisë

-Qasja në shërbim në barazi: Gara, gjuha, feja dhe sekti, gjinia, mendimi politik, besimi filozofik, për të marrë shërbim pa marrë parasysh statusin e tyre ekonomik dhe shoqëror

 

-Zbulimi: Për të mësuar se cilat janë të gjitha llojet e shërbimeve dhe mundësive

 

-Zgjedhja dhe ndryshimi i organizatës: Zgjedhja dhe ndryshimi i institucionit shëndetësor, përfitimi i shërbimeve shëndetësore të ofruara në institucionin shëndetësor të zgjedhur,

 

-Njohja, zgjedhja dhe ndryshimi i personelit: Të mësuarit, zgjedhja dhe ndryshimi i identitetit, detyrave dhe titujve të mjekëve dhe personelit tjetër që do të ofrojë dhe ofrojë shërbime shëndetësore

 

-Kërkimi i informacionit: Kërkoni të gjitha llojet e informacionit që lidhen me gjendjen shëndetësore me gojë dhe me shkrim,

 

-Privatësia: Për të marrë të gjitha llojet e shërbimeve shëndetësore në një mjedis që është konfidencial

-Pëlqimi dhe leja: Për të marrë pëlqimin në ndërhyrjet mjekësore dhe të përfitoni nga shërbimi brenda kornizës së pëlqimit.

 

-Refuzimi dhe Ndalimi: Refuzimi i trajtimit dhe kërkimi i ndalimit

-Siguria: Marrja e kujdesit shëndetësor në një mjedis të sigurt

 

- Përmbushja e detyrave fetare: përmbushja e detyrave fetare brenda kornizës së mjeteve të institucionit dhe brenda kornizës së masave të marra nga administrata.

 

-Respekt: ​​Me respekt, kujdes dhe vëmendje, për të marrë një kujdes shëndetësor miqësor, të butë, të dhembshur

 

-Komoditeti: ofroeht nje mjedis ku janë siguruar të gjitha llojet e kushteve higjienike,jane hequr të gjithë faktorët shqetësues dhe zhurmues.

-Vizitë: Të pranosh vizitorë në përputhje me procedurat dhe parimet e përcaktuara nga institucionet dhe organizatat.

-Shoqërimi i shoqëruesit: Në përputhje me mundësitë e legjislacionit, institucioneve shëndetësore dhe organizatave dhe nëse mjeku e gjykon të përshtatshme, të kërkoni një shoqërues.

-E drejta e aplikimit dhe ankesave: Në rast të shkeljes së të drejtave të tyre, të përdorin të gjitha llojet e të drejtave të aplikimit dhe ankesave brenda kornizës së

 

-Shërbimi i Vazhdueshëm: Ka të drejtë të përfitojë nga shërbimet shëndetësore për aq kohë sa është e nevojshme.

bottom of page