top of page

Përgjegjësia e Pacientit Dhe e Shoqëruesit

  •  Është përgjegjësi e pacientëve dhe të afërmve të tyre që këto informacione t'ua transferojnë personave që janë drejtpërdrejtë përgjegjës për trajtimin dhe kujdesin e pacientit, pasi vlerësimi i informacionit shëndetësor të pacientëve dhe të afërmve të tyre është i nevojshëm në ofrimin e diagnozës dhe trajtim.

  • Kur pacientët dhe të afërmit e tyre kanë vështirësi në të kuptuar shpjegimet në lidhje me diagnozën dhe trajtimin, ata duhet ta raportojnë këtë te personat përgjegjës për kujdesin e pacientit dhe të bëjnë të gjitha pyetjet që vijnë në mendje.

  • Pacienti dhe të afërmit e tij / saj duhet të informojnë personat përgjegjës për zhvillimet e papritura të pacientit gjatë periudhës së trajtimit dhe përcjelljes.

  •  Pasi që pacienti dhe të afërmit e tij informohen për gjendjen mjekësore të pacientit dhe nëse i kuptojnë saktësisht shpjegimet, ata duhet të marrin pjesë aktive në vendimet që do të merren dhe të raportojnë nëse e aprovojnë trajtimin

  • Ai duhet të përcjellë pyetjet dhe mendimet e tij pranë departamenteve përkatëse të institucionit për çështjet që lidhen me shëndetin e pacientit dhe nevojtarit, si të arrijnë në njësitë përkatëse dhe si mund të përfitojnë prej tyre.

  • Në rast të ndryshimit të informacionit bazë siç janë emri, mbiemri, adresa, telefoni, numri i regjistrimit, institucioni duhet të informohet.

  •  Përgjegjësia financiare e shërbimit shëndetësor të marrë nga pacientët dhe të afërmit e tyre ose çështjet që lidhen me sistemin e sigurimit shëndetësor u takojnë pacientëve dhe të afërmve të tyre.

  • Pacientët dhe të afërmit e tyre duhet të marrin parasysh të drejtat e pacientëve të tjerë dhe profesionistëve të kujdesit shëndetësor

bottom of page